Registro de cambios de Onzane

Aquí podes ver o noso rexistro de cambios ou rexistro dos cambios que estamos incorporando a Onzane, tanto no panel de control como na aplicación. Deste xeito deixamos pegada do traballo realizado e das novidades que se van incorporando a Onzane.

Pequenas melloras que son grandes beneficios

14 xuño 2024


Panel de control

Actualizando a carteira desde o panel de control

Creamos unha nova opción de configuración na pestana Pagos, que permite activar a posibilidade de que os usuarios do panel de control poidan actualizar a carteira de propiedades. No momento de crear unha propiedade, pódese indicar un saldo na carteira. Tamén pode modificar o devandito saldo da propiedade editándoo como antes, onde aparecerá unha nova opción para actualizar o devandito saldo. Todos os movementos de carteira que realicen os usuarios do panel de control engadiranse á lista de movementos do mesmo, para que quede constancia dos devanditos cambios de saldo aínda que se realizaran desde o panel de control.
Mellora

Control de acceso por localización

Agora é posible activar ou desactivar o control de acceso por localización. Este modo permite dar permisos de acceso a un veciño tendo en conta a súa localización. De activarse, un veciño non poderá saír dunha instalación se non entrou previamente nela, e viceversa. Polo tanto, para aquelas claves físicas que se definan para veciños, o seu uso quedará restrinxido a un único proceso de entrada-saída, sen posibilidade de permitir múltiples entradas coa mesma clave. Para poder utilizar esta modalidade de restrición será necesario que cada acceso dispoña de dispositivos de entrada e saída que controlen o fluxo en ambos sentidos no devandito acceso, podendo así controlar a localización dos veciños para cada chave.
Nova función

Novo informe de incidencias

Agora é posible xerar un informe de incidentes máis amplo e completo que unha mera lista. Este informe só permite a súa elaboración en formato PDF e inclúe para cada folla do informe toda a información sobre a incidencia, incluíndo a súa historia e evolución.
Mellora

Máis tipos de instalacións

Engadimos 16 novos tipos de instalación. Agora é posible escoller entre 53 tipos diferentes de instalacións, coas súas correspondentes iconas, que permiten ver con máis claridade de que instalación se trata.

Teclas de acceso

29 maio 2024


Nova función

Chaves dixitais para veciños

Agora é posible crear e xestionar claves dixitais que poderán ser utilizadas polos veciños para activar os diferentes sistemas de acceso que existen na Comunidade. No panel de control o administrador pode crear e eliminar claves, e tamén pode indicar as súas datas de validez. Na aplicación, os veciños poden utilizar estas teclas para realizar as seguintes accións segundo o tipo de dispositivo: abrir, pechar, entrar, saír, acender ou apagar. Para iso, aparecerán botóns naquelas instalacións que sexan de tipo control de acceso e naquelas que teñan chaves dixitais activas.
Nova función

Claves físicas

É posible definir claves físicas que se poden utilizar nos sistemas de acceso da Comunidade. Por chaves físicas entendemos todo sistema que sexa físico e utilice conexións de radiofrecuencia ou similares, por exemplo chaves de proximidade, tarxetas de identificación, chaveiros para nenos, etc. Estas chaves non están asignadas a ningún veciño, senón que están asignadas á propiedade, podendo ser utilizadas por calquera dos veciños que á súa vez estean asignados a ela. Desde o panel de control, o administrador pode crear tantas claves como necesite para cada propiedade, identificándoas mediante un código único. Estas chaves pódense utilizar en diferentes accesos, como torniquetes, portas e peches que o permitan. Os veciños non terán que utilizar a aplicación para utilizar estas chaves, xa que son autónomas e normalmente actívanse ao achegarse aos dispositivos de acceso instalados.

Versión 1.3.0: Grupos de veciños

30 abril 2024


Nova función

Grupos veciñais

Agora podes definir grupos de veciños compostos por veciños seleccionados e definidos con determinadas características (actualmente están dispoñibles documentos e foro). Deste xeito é posible crear un grupo privado no que os seus membros poden acceder a diferentes funcións segundo as súas características, como un repositorio de documentos e un foro, de forma restrinxida. Esta función é útil, por exemplo, para crear un grupo para a xunta de goberno ou a comisión de empresa dunha Comunidade, no que os seus membros poidan acceder á documentación e tratar de forma privada entre eles aspectos internos.
Nova función

Proceso de reembolso do saldo da carteira

Este novo procedemento permite aos veciños solicitar á Comunidade o reintegro do saldo que teñan dispoñible na súa propiedade, a través dun método offline como a transferencia. Unha vez resolto o saldo da propiedade, restablece a cero e o movemento de diñeiro reflíctese como unha transacción máis.
Panel de control

Recollida de paquetes desde o panel

Agora é posible utilizar o panel de control para recoller e entregar os paquetes que chegan á conserxería da Comunidade. Deste xeito, pódese comunicar aos veciños a súa chegada e futura recollida.
Mellora

Permiso de reserva por data

Agora é posible definir o permiso de reserva por data, polo que a capacidade de reserva dunha propiedade pode eliminarse temporalmente durante determinados días.
Mellora

Período de exención nas instalacións

Agora é posible definir un período de exención nos locais, de forma que non se apliquen límites de reserva durante este período anterior a cada franxa horaria. Así, se se define como período de exención 60 minutos, 1 hora antes dunha franxa de reserva, non se terán en conta os límites máximos de reserva por día nin de reserva máxima total que se establezan normalmente.

Vehículos, coeficientes e provedores

21 marzo 2024


Nova función

Xestión de vehículos

Agora pódense definir os vehículos asociados a unha propiedade. Desde o panel de control pódense definir as prazas de aparcamento que pertencen a cada inmoble, incluso se poden indicar as matrículas dos vehículos da devandita finca. Desde a aplicación, os veciños, de estar habilitados previamente, poderán actualizar as matrículas dos vehículos nas súas prazas de aparcamento. Esta funcionalidade permite sincronizar a información das matrículas dos vehículos cos sistemas de seguridade nas entradas dos garaxes comunitarios mediante cámaras que detectan as matrículas, automatizando esta tarefa e permitindo que os propios veciños poidan levar a cabo esta xestión de forma autónoma.
Mellora

Coeficientes de propiedade

Agora, para cada propiedade, pódese indicar o seu coeficiente de pertenza á Comunidade. É un paso previo para poder crear en breve un sistema de votación que teña en conta estes coeficientes e poida establecer os resultados das devanditas votacións.
Mellora

Máis información sobre provedores

Engadimos novos datos que se poden utilizar nos ficheiros de provedores de cada Comunidade. Así, ademais dos datos básicos, agora pódense incluír datos de contrato, pago, contacto e comentarios.

Fianzas e mellor rexistro

12 marzo 2024


Nova función

Bonos en instalacións

Xa se poden definir depósitos nas instalacións que se cobrarán en caso de reserva. Estes depósitos poderán ser devoltos posteriormente a través do panel de control unha vez comprobado o correcto uso e conservación da instalación.
Mellora

Estados no rexistro

O rexistro permítelle definir entradas cun estado: pendente, en curso, completada. Deste xeito é posible definir tarefas nas entradas de rexistro e supervisalas. Na aplicación, os empregados ven estes estados como cores de entrada, que poden editar.

Provedores e rexistro

20 febreiro 2024


Nova función

Definir ou crear novos provedores

Os provedores das Comunidades pódense definir entre os que xa existen en Onzane a nivel global. Ou se non existen, pódense crear novos provedores engadindo os seus datos.
Nova función

Asignar incidencias a provedores

Unha vez definidos os provedores dunha Comunidade, pódense asignarlles incidencias para que se lles comunique mediante os medios de integración existentes para o devandito provedor. Por defecto, todos os provedores serán notificados por correo electrónico, pero pódense utilizar notificacións integradas cos seus propios sistemas de xestión de incidencias.
Nova función

Rexistro de conserxería

Os empregados coa funcionalidade asignada poden facer entradas no rexistro de conserxería. Este sistema permite o seguimento como diario de control de conserxes e porteiros. Neste rexistro recóllense todas as actuacións que se realicen pola súa parte, así como calquera tipo de incidencia ou situación anómala que se produza na Comunidade. Este rexistro tamén permite controlar diferentes rexistros para diferentes grupos da comunidade, útil para Comunidades onde existen diferentes conserxes.

Asignación de incidencias

29 xaneiro 2024


Mellora

Asignar incidencias a usuarios ou empregados

Agora pódense asignar problemas aos usuarios (persoas que usan o panel) ou aos empregados (persoas que traballan na Comunidade). Deste xeito, é posible asignar incidencias aos empregados de mantemento da Comunidade, que recibirán notificacións nos seus teléfonos móbiles, e tamén poderán ver a relación de incidencias que se lles asignaron, e que non se solucionen no inicio da aplicación.
Nova función

Lista de paquetes no panel de control

Os usuarios do panel poden ver os paquetes recibidos e entregados polos empregados. Inclúese toda a información sobre os paquetes, con datas e horarios de entrega e recollida, a persoa que o recolleu e unha foto dos paquetes.
Mellora

Enviar comunicacións a un conxunto de propiedades

Dado que as propiedades da comunidade poden organizarse por conxuntos, agora é posible enviar comunicacións só a un conxunto específico ou a todas as propiedades, como xa fixeches agora. Só tes que seleccionar o conxunto ao crear a declaración, e só se enviará ás propiedades que pertenzan a dito conxunto. Ademais, engadiuse a opción de enviar comunicacións sen avisar aos veciños. Non é habitual requirir esta operación, pero a partir de agora é posible facelo desactivando a opción 'Notificar aos veciños' ao crear a declaración.

Mellora do envase e das propiedades

16 xaneiro 2024


Mellora

Asignar paquetes a funcionalidade de veciños

Agora é posible ceder os paquetes recibidos a un veciño do inmoble, para que só se lle notifique a súa chegada e recollida. Se non se selecciona o veciño, avisarase a todos os que están na propiedade.
Mellora

Subconxunto de propiedades

É posible definir os datos conxuntos nas propiedades comunitarias. O conxunto pode ser o edificio, bloque, torre, etc. nas divisións das mancomunidades. Deste xeito, as propiedades que teñan un conxunto definido terán o conxunto como nome xunto co seu nome. Así é posible definir subconxuntos de propiedades en función do seu conxunto, que posteriormente poden ser empregados para enviar comunicacións, establecer eventos ou calquera outra posibilidade.

Funcionalidade de transacción de pago

28 novembro 2023


Nova función

Transaccións de pagamento

Desde o panel de control pódense visualizar as operacións de pago realizadas polos veciños, tanto pagos, devolucións como recargas das súas carteiras. Tamén se poden xerar informes para o seu uso en contabilidade.
Mellora

Clasificación de incidencias

Agora é posible clasificar as incidencias de tres formas independentes: a súa visibilidade, o seu tipo e a súa categoría. Os tipos e categorías definíronse e pódense definir desde o panel de control. Polo de agora a utilidade é para estatísticas, pero mellorarase co futuro sistema de xestión de provedores, para poder automatizar a xestión de incidencias.

Editar a funcionalidade do incidente

09 novembro 2023


Nova función

Editar a funcionalidade de incidentes para os empregados

Os empregados comunitarios teñen á súa disposición a funcionalidade de edición de incidencias, coa que poden actualizalas cómodamente, cambiando o seu estado e engadindo información e documentos ás súas diferentes fases de estado. Así, por exemplo, os empregados de mantemento poden ser directamente responsables de resolver as incidencias que lles afectan mediante a aplicación no campo.
Mellora

Arreglados pequenos erros

Grazas aos informes dos nosos clientes, solucionamos pequenos erros na interface de usuario da aplicación e no panel de control, nas áreas de trámites, reservas e enquisas.

Acceso electrónico

06 outubro 2023


Nova función

Configurar o acceso electrónico con Watchman Door

Agora é posible configurar as pechaduras intelixentes do fabricante Watchman Door, coas que nos integramos para poder abrir e pechar as instalacións da Comunidade. Por exemplo, podemos abrir a porta do garaxe desde a aplicación, ou abrir a porta da Sala de Reunións se temos unha reserva previa para ela.
Mellora

Comunicacións con formato de texto enriquecido

Para crear o texto das comunicacións que se envían aos veciños pódese utilizar un editor de texto enriquecido, que garante que se mostra correctamente na aplicación e que as notificacións por correo electrónico se envían en formato HTML.
Nova función

Novos avisos na pantalla de inicio

Os avisos móstranse na pantalla de inicio da aplicación no caso de que teñamos comunicacións ou mensaxes sen ler. Así, ademais da notificación push recibida, estes avisos seguen mostrándose ao entrar na aplicación. Nas listas de comunicacións e mensaxes, as que están sen ler están marcadas cunha cor diferente.

Reservas melloradas

29 setembro 2023


Mellora

Definición do período de cancelación

É posible definir os minutos de cancelación das reservas, de xeito que non se poidan cancelar antes dos ditos minutos e a reserva se considere consumida, aínda que tivese un custo asociado.
Nova función

Nova funcionalidade para facer reservas para os empregados

Os empregados da comunidade poden facer reservas en nome dos veciños, por exemplo cando non teñen a aplicación instalada ou cando son maiores ou sen experiencia e non queren usala. Deste xeito, poden seguir usando o método de reserva presencial.
Panel de control

Últimos accesos

Os usuarios do panel de control poden ver os últimos accesos a el. Unha forma de mellorar a túa seguridade.

Funcionalidades e procedementos personalizados

18 setembro 2023


Mellora

Definición de procedementos

É posible definir os trámites que os veciños poden solicitar a través da aplicación. Tamén é posible engadir trámites personalizados para calquera necesidade da Comunidade.
Mellora

Definición de funcionalidades

Agora pódense definir roles de empregados para a comunidade e pódense engadir roles personalizados adaptados a cada comunidade para automatizar calquera proceso da comunidade.

Tipos de instalacións

07 setembro 2023


Nova función

Creación de novas instalacións

Configuraron tres tipos de instalacións comúns para diferenciar as que hai que reservar, as que hai que controlar o acceso e as para as que hai que asignar permisos.

Definición de empregados

15 xullo 2023


Nova función

Xestión de empregados comunitarios

Xa é posible xestionar os empregados contratados pola Comunidade para realizar servizos comúns: Seguridade, Conserxería, Mantemento, Limpeza, etc. O persoal pode acceder á aplicación Onzane e realizar determinadas funcións especificamente permitidas.

Subscríbete ao noso boletín

Recibe as nosas noticias e actualizacións cada mes