Registre de canvis d'Onzane

Aquí pots veure el nostre changelog o registre dels canvis que anem incorporant a Onzane, tant al tauler de control com a l'app. D'aquesta manera deixem un rastre de la feina feta i les novetats que es van incorporant a Onzane.

Petites millores que són grans utilitats

14 juny 2024


Panell de control

Actualització del moneder des del tauler de control

Hem creat una nova opció de configuració a la pestanya de Pagaments, que permeti activar la possibilitat que els usuaris del tauler de control puguin actualitzar el moneder de les propietats. En el moment de la creació d'una propietat es pot indicar un saldo al moneder. També podeu modificar aquest saldo de la propietat editant-la com fins ara, on apareixerà una nova opció per actualitzar aquest saldo. Tots els moviments del moneder realitzats pels usuaris del tauler de control seran afegits al llistat de moviments del mateix, perquè quedi constància d'aquests canvis del saldo encara que hagin estat realitzats des del tauler de control.
Millora

Control d'accessos per ubicació

Ara podeu activar o desactivar el control dels accessos per ubicació. Aquest mode permet donar permisos per accedir a un veí tenint en compte la vostra ubicació. Si s'activa, un veí no podrà sortir d'una instal·lació si prèviament no hi ha entrat, i viceversa. Per tant, per a les claus físiques que es defineixin per als veïns, el seu ús estarà restringit a un únic procés entrada-sortida, sense possibilitat de permetre múltiples entrades amb la mateixa clau. Per poder utilitzar aquest mode de restricció, caldrà que a cada accés hi hagi dispositius d'entrada i de sortida, que controlin el flux en els dos sentits en aquest accés, i per tant poden controlar la ubicació dels veïns per a cada clau.
Nova funció

Nou informe d'incidències

Ara és possible generar un informe d'incidències més ampli i complet que un simple llistat. Aquest informe només permet la seva elaboració en format PDF i inclou per a cada full tota la informació de la incidència, incloent el seu historial i la seva evolució.
Millora

Més tipus d'instal·lacions

Hem afegit 16 tipus d'instal·lació nous. Ara és possible escollir entre 53 tipus diferents d'instal·lacions, amb les icones corresponents, que permeten visualitzar de manera més clara de quina instal·lació es tracta.

Claus d'accés

29 maig 2024


Nova funció

Claus digitals per a veïns

Ara és possible crear i gestionar claus digitals que poden ser utilitzades pels veïns per accionar els diferents sistemes d'accés que hi hagi a la Comunitat. Al tauler de control l'administrador podrà crear i eliminar claus, i també podrà indicar-ne dates de validesa. A l'app els veïns podran utilitzar aquestes claus per realitzar les accions següents depenent del tipus de dispositiu: obrir, tancar, entrar, sortir, encendre o apagar. Per fer-ho, apareixeran botons en aquelles instal·lacions que siguin del tipus control d'accés i de les que tinguin claus digitals actives.
Nova funció

Claus físiques

És possible definir claus físiques que es poden utilitzar als sistemes d'accés de la Comunitat. Per claus físiques entenem qualsevol sistema que sigui de tipus físic i utilitzin connexions per radiofreqüència o similar, per exemple claus de proximitat, targetes identificatives, clauers per a nens, etc. Aquestes claus no estan assignades a cap veí, sinó que s'assignen a la propietat, podent ser utilitzades per qualsevol dels veïns que hi estiguin assignats. Des del tauler de control l'administrador podràs crear tantes claus com necessitis per a cada propietat, identificant-les mitjançant un codi únic. Aquestes claus poden ser utilitzades en diferents accessos, com ara torns, portes i panys que així ho permetin. Els veïns no hauran d'utilitzar l'app per fer ús de les claus, ja que són autònomes i normalment s'accionen en acostar-se als dispositius d'accés instal·lats.

Versió 1.3.0: Grups de veïns

30 abril 2024


Nova funció

Grups de veïns

Ja es poden definir grups de veïns compost pels veïns que se seleccionen i definits amb unes característiques determinades (per ara disponibles documents i fòrum). D'aquesta manera és possible crear un grup privat on els seus membres poden accedir segons les seves característiques a diferents funcions, com a repositori de documents i fòrum, de manera restringida. Aquesta funció és útil per exemple per crear un grup per a la junta de govern o la comissió d'obres d'una Comunitat, en què els seus membres poden accedir a documentació i poden comentar aspectes interns de manera privada entre ells.
Nova funció

Tràmit reintegrament del saldo del moneder

Aquest nou tràmit permet als veïns sol·licitar a la Comunitat el reintegrament del saldo que té disponible a la seva propietat, a través d'un mètode offline com a transferència. Un cop resolt el saldo de la propietat es posa a zero i queda reflectit el moviment de diners com una transacció més.
Panell de control

Recollides de paquets des del panell

Ara és possible utilitzar el tauler de control per fer recollides i lliuraments de paquets que arriben a la consergeria de la Comunitat. D'aquesta manera es poden notificar als veïns la seva arribada i recollida futura.
Millora

Permís de reserva per data

Ara és possible definir el permís de reserva per data, de manera que es pot treure temporalment la capacitat de reserva duna propietat durant uns dies determinats.
Millora

Període d'exempció en instal·lacions

Ara és possible definir un període d'exempció a les instal·lacions, de manera que no s'apliquin els límits de reserva durant aquest període anterior a cada franja horària. Així, si es defineixen 60 minuts com a període d'exempció, 1 hora abans d'una franja de reserva no es tindran en compte els límits de reserva màxima per dia ni la reserva màxima total que s'estableixen normalment.

Vehicles, coeficients i proveïdors

21 març 2024


Nova funció

Gestió de vehicles

Ja es poden definir els vehicles associats a una propietat. Des del tauler de control es poden definir les places d'estacionament que pertanyen a cada propietat, fins i tot es poden indicar les matrícules dels vehicles d'aquesta propietat. Des de l'app els veïns, si s'habilita prèviament, podran actualitzar les matrícules dels vehicles de les places d'estacionament. Aquesta funcionalitat permet sincronitzar la informació de les matrícules dels vehicles amb sistemes de seguretat als accessos als garatges comunitaris a través de càmeres que detectin les matrícules, automatitzant aquesta tasca i permetent que els mateixos veïns puguin realitzar aquesta gestió de manera autònoma.
Millora

Coeficients de propietat

Ara es poden indicar, per a cada propietat, el coeficient de pertinença a la Comunitat. És un pas previ per poder realitzar properament un sistema de votacions que tingui en compte aquests coeficients i pugui establir els resultats en aquestes votacions.
Millora

Més informació a proveïdors

Hem afegit noves dades que es poden utilitzar a les fitxes de proveïdors de cada Comunitat. Així, a més de dades bàsiques, ara es poden incloure dades del contracte, de pagament, de contactes i comentaris.

Fiances i millor bitàcola

12 març 2024


Nova funció

Fiances en instal·lacions

Ja es poden definir fiances a les instal·lacions que es cobraran en el cas de reserva de les mateixes. Aquestes fiances es poden tornar posteriorment a través del panell de control una vegada verificat el correcte ús i conservació de la instal·lació.
Millora

Estats a la bitàcola

La bitàcola permet definir entrades amb un estat: pendent, en curs, completat. D'aquesta manera és possible definir tasques a les entrades de la bitàcola i portar-ne el control. A l'app els empleats veuen aquests estats com a colors de les entrades, que poden editar.

Proveïdors i bitàcola

20 febrer 2024


Nova funció

Definir o crear nous proveïdors

Es poden definir els proveïdors de les comunitats entre els que ja existeixen a Onzane de manera global. O si no existeixen, poden crear-se nous proveïdors afegint les seves dades.
Nova funció

Assignar incidències a proveïdors

Un cop definits els proveïdors d'una Comunitat, se'ls poden assignar incidències de manera que seran notificats sobre aquestes comunitats utilitzant el mitjà d'integració que hi hagi per a aquest proveïdor. Per defecte tots els proveïdors seran notificats per correu electrònic, però es poden utilitzar notificacions integrades amb els seus propis sistemes de gestió d'incidències.
Nova funció

Bitàcola de consergeria

Els empleats amb la funcionalitat assignada poden realitzar entrades a la bitàcola de consergeria. Aquest sistema permet portar el seguiment com un diari de control per a conserges i porters. En aquesta bitàcola es van anotant totes les accions que es vagin realitzant per part seva, així com qualsevol tipus d'incidència o situació anòmala que ocorri a la Comunitat. Aquest registre permet controlar també diferents bitàcoles per a diferents conjunts de la comunitat, útil per a Mancomunitats on hi hagi diferents consergeries.

Assignació d'incidències

29 gener 2024


Millora

Assignar incidències a usuaris o empleats

Ara les incidències es poden assignar a usuaris (persones que usen el tauler de control) o empleats (persones que treballen a la Comunitat). D'aquesta manera és possible assignar incidències als empleats de manteniment de la Comunitat, que rebran notificacions als seus mòbils, ia més podran veure el llistat d'incidències que tenen assignades, i no estan resoltes a l'inici de l'app.
Nova funció

Llistat de paquets al tauler de control

Els usuaris del tauler de control poden veure els paquets rebuts i lliurats pels empleats. S'hi inclou tota la informació dels paquets, amb dates i hores de lliurament i recollida, persona que l'ha recollit i foto dels bonys.
Millora

Enviar comunicats a un conjunt de propietats

Com que les propietats de la Comunitat poden organitzar-se per conjunts, ara és possible enviar comunicats només a un conjunt determinat oa totes les propietats, com ara. Simplement cal seleccionar el conjunt a l'hora de crear el comunicat, i aquest s'enviarà únicament a les propietats que pertanyi a aquest conjunt. A més, s'hi ha afegit l'opció d'enviar comunicats sense notificar-ho als veïns. No és habitual requerir aquest funcionament, però a partir d'ara és possible fer-ho deshabilitant l'opció 'Notificar els veïns' a l'hora de crear el comunicat.

Paqueteria i propietats millorades

16 gener 2024


Millora

Funcionalitat assignar paquets a veïns

Ara és possible assignar els paquets rebuts a un veí de la propietat, de manera que es notifiqui només a ell de larribada i recollida. Si no se selecciona el veí, es notifica a tots els de la propietat.
Millora

Subconjunt de propietats

És possible definir la dada conjunta a les propietats de la Comunitat. El conjunt pot ser l'edifici, el bloc, la torre, etc. a les divisions de les mancomunitats. D'aquesta manera, les propietats que tinguin un conjunt definit tindran com a nom el conjunt juntament amb el seu nom. Així és possible definir subconjunts de propietats depenent del seu conjunt, que posteriorment poden ser utilitzats per enviar comunicats, establir esdeveniments o qualsevol altra possibilitat.

Funcionalitat transaccions de pagament

28 novembre 2023


Nova funció

Transaccions de pagaments

Des del tauler de control es poden visualitzar les transaccions de pagaments realitzades pels veïns, tant els pagaments, com les devolucions i les recàrregues dels seus moneders. També es poden generar informes per poder utilitzar-los a la comptabilitat.
Millora

Classificació d'incidències

Ara és possible classificar les incidències de tres formes independents: la visibilitat, el tipus i la categoria. S'han definit els tipus, categories i des del tauler de control es poden definir. Ara com ara, la utilitat és per a estadístiques, però es millorarà amb el futur sistema de gestió de proveïdors, de manera que es puguin automatitzar la gestió d'incidències.

Funcionalitat editar incidència

09 novembre 2023


Nova funció

Funcionalitat editar incidència per als empleats

Els empleats de la Comunitat tenen a la seva disposició la funcionalitat editar incidència, amb la qual podran actualitzar-les convenientment, canviant-ne l'estat i afegint-hi informació i documents a les diferents fases d'estat. Així, per exemple, els empleats de manteniment es poden encarregar directament de la resolució de les incidències que l'afecten utilitzant l'app sobre el terreny.
Millora

Solucionats petits errors

Gràcies al reporti dels nostres clients, hem solucionat petits errors de la interfície d'usuari de l'app i del tauler de control, a les zones de tràmits, reserves i enquestes.

Accessos electrònics

06 octubre 2023


Nova funció

Configuració d'accés electrònic amb Watchman Door

Ja és possible configurar els panys intel·ligents del fabricant Watchman Door, amb què ens integrem per poder fer accions d'obertura i tancament d'instal·lacions de la Comunitat. Per exemple, podem obrir la porta del garatge des de l'app, o obrir la porta del Saló de Juntes si tenim reserva prèvia.
Millora

Comunicats amb format de text enriquit

Per crear el text dels comunicats que s'envien als veïns, es pot utilitzar un editor de text enriquit, cosa que fa que es visualitzi correctament a l'app i que s'enviïn les notificacions per correu electrònic en format Html.
Nova funció

Nous avisos a la pantalla inicial

A la pantalla Inici de l'app es mostren avisos en cas que tinguem comunicats o missatges sense llegir. Així, a més de la notificació push rebuda, en entrar a l'app se segueixen mostrant aquests avisos. Als llistats de comunicats i missatges, els que estan sense llegir es marquen amb un color diferent.

Reserves millorades

29 setembre 2023


Millora

Definició de període de cancel·lació

És possible definir els minuts de cancel·lació de les reserves, de manera que no es puguin cancel·lar abans d'aquests minuts i la reserva es dóna com a consumida, fins i tot si tenia un cost associat.
Nova funció

Nova funcionalitat fer reserves pels empleats

Els empelats de la Comunitat poden fer reserves en nom dels veïns, per exemple quan no tenen instal·lada l'app o quan són més grans o sense experiència i no volen utilitzar-la. D'aquesta manera podeu continuar utilitzant el mètode de reserva presencial.
Panell de control

Últims accessos

Els usuaris del tauler de control poden veure els últims accessos a aquest. Una manera de millorar-ne la seguretat.

Funcionalitats i tràmits personalitzats

18 setembre 2023


Millora

Definició de tràmits

Es poden definir els tràmits que podran sol·licitar els veïns a través de l'app. A més, és possible afegir tràmits personalitzats per a qualsevol necessitat de la Comunitat.
Millora

Definició de funcionalitats

Ara es poden definir les funcions dels empleats per a la Comunitat i afegir funcions personalitzades a mida de cada Comunitat per automatitzar-ne qualsevol procés.

Tipus d'instal·lacions

07 setembre 2023


Nova funció

Creació de noves instal·lacions

S'han configurat tres tipus d'instal·lacions comunes, per diferenciar entre les que cal reservar, les que cal controlar-ne l'accés i les que cal assignar permisos.

Definició de treballadors

15 juliol 2023


Nova funció

Gestió d'empleats de la Comunitat

Ara és possible gestionar els empleats contractats per la Comunitat per realitzar els serveis comuns: Seguretat, Consergeria, Manteniment, Neteja, etc. El personal pot accedir a l'app Onzane i fer certes funcions específicament permeses per a ells.

Subscriu-te a la nostra newsletter

Rep cada mes les nostres notícies i novetats